Neobvezni in obvezni izbirni predmeti

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 na OŠ Ferda Vesela

I. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V devetletni osnovni šoli mora šola poleg obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, ponuditi tudi neobvezne izbirne predmete. Tako v skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) izvajamo neobvezne izbirne predmete v drugem triletju.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, oz. v 1. razredu z opisno oceno. Ocene se vpisujejo v redovalnico in učenec napreduje, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se evidentira enako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morate vsako učenčevo odsotnost starši opravičiti.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) bomo v šolskem letu 2018/2019 izvajali neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5. in 6. razredu iz naslednjih vsebinskih področij:

 • 1. razred
  • tuj jezik – angleščina
 • 4., 5. in 6. razred
  • drugi tuj jezik – nemščina
  • umetnost
  • računalništvo
  • tehnika
  • šport

Brošura neobveznih izbirnih predmetov

Vprašalnik za neobvezne izbirne predmete (4., 5., 6.r)

Več o neobveznih izbirnih predmetih lahko najdete na straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

II. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti se delijo v dva sklopa:

 • v družboslovno – humanističnega
 • in v naravoslovno tehničnega.
 1. Najpomembnejše informacije, ki jih je dobro vedeti pred odločitvijo, katere izbirne predmete bo učenec obiskoval, so:
  • Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
  • Pri izbirnih predmetih so učenci ocenjeni.

  Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet, ki vas veseli in pri katerem boste glede na svoje sposobnosti in interes čim uspešnejši. Pred izpolnjevanjem vprašalnika si v nadaljevanju oglejte brošure izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/2018:

Več o obveznih izbirnih predmetih lahko najdete na straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/