Predstavitev šole

…»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2016/2017 šolo obiskuje 384 učencev na matični šoli in  14 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi podružnična osnovna šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu 2015/2016 je šolo v CZBO obiskovalo 269 učenec, ki so prihajali iz 155 slovenskih šol.

Pouk poteka v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih in 5 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Centru za zdravljenje bolezni otrok pouk poteka v 4 oddelkih. Skupaj imamo 23 oddelkov.

Želimo postati šola:

 • ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije,
 • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi,
 • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo,
 • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti,
 • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru,
 • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja,
 • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja,
 • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

V šolskem letu 2016/2017 bomo posebno pozornost namenjali:

 • uvajanju prvega tujega jezika na razredni stopnji,
 • spodbujanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti, povezovanju med jeziki, ki jih govorijo učenci naše šole,
 • uvajanju neobveznih izbirnih predmetov v drugem triletju,
 • nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami,
 • vključevanju učencev v dodatne aktivnosti, ki jim jih ponujajo šola in zunanji ponudniki,
 • sprotnemu spremljanju uresničevanja nalog in ciljev LDN,
 • racionalni kadrovski zasedbi,
 • racionalni porabi finančnih sredstev,
 • mednarodni izmenjavi s šolo iz Hirschaida,
 • praznovanju 232-letnice šolstva v Šentvidu pri Stični in 50-letnice šolske zgradbe na obstoječem mestu.