Povezovanje in sodelovanje z lokalno in državno ravnjo

 • Z Občino Ivančna Gorica (ustanoviteljico šole) sodelujemo na področju financiranja, pri pripravi raznih kulturnih in športnih prireditev. Dogovarjamo se zlasti o izvajanju nadstandardnih programov in o nalogah, povezanih s pripravo rešitve prostorske stiske v telovadnici. Z občino sodelujemo tudi pri organiziranju šolskih prevozov in investicijsko-vzdrževalnih del v šoli.
 • Za strokovno pomoč pri projektih 9-letne OŠ, pri usmerjanju učencev s posebnimi potrebami, pri izvajanju inovativnega, projektnega in drugega strokovnega dela se redno povezujemo z Zavodom RS za šolstvo, OE Ljubljana.
 • Z MIZŠ sodelujemo na področju vsebinskih, organizacijskih in finančnih podlag vzgoje in izobraževanja.
 • Z Zavodom za šport RS Planica sodelujemo pri izpeljavi interesnih programov športa otrok in mladine ter projekta Zdrav življenjski slog.
 • S Šolo za ravnatelje sodelujemo na področju izobraževanja strokovnih delavcev.
 • S CŠOD sodelujemo pri organizaciji šol v naravi in različnih taborov.
 • Z Ministrstvom za kmetijstvo sodelujemo v okviru projekta Subvencioniranje šolskega sadja.
 • Z osnovnimi in srednjimi šolami sodelujemo pri organizaciji različnih tekmovanj v znanju ali športu, pri organizaciji prevozov na tekmovanja, likovnih razstavah, projektih. S srednjimi šolami bomo sodelovali tudi pri predstavitvah šol našim devetošolcem.
 • Sodelujemo s Centrom za socialno delo Grosuplje zaradi skupnih obravnav nekaterih učencev naše šole ter z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica pri izvajanju zdravniških pregledov učencev in izvajanju zobozdravstvene dejavnosti v šoli.
 • S Policijsko postajo Grosuplje izvajamo preventivne aktivnosti.
 • Z Vrtcem Ivančna Gorica oziroma z enoto Čebelica iz Šentvida pri Stični neposredno sodelujemo, saj dva oddelka delujeta v naši stavbi.
 • Z Župnijskim uradom Šentvid pri Stični usklajujemo urnik za izpeljavo veroučnih ur.
 • Z vodstvom organizatorjev največje amaterske zborovske pevske prireditve pri nas, Tabora slovenskih pevskih zborov, se povezujemo in sodelujemo pri celoletni organizaciji in izvedbi.
 • Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Ivančna Gorica, sodelujemo pri organiziranju in izpeljavi kulturnih prireditev.
 • Z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica izvajamo preventivno dejavnost v zvezi s prometom.
 • S Komunalnim podjetjem Grosuplje sodelujemo pri ozaveščanju učencev o ravnanju z odpadki, pri nabavi košev za odpadke in zabojnikov za papir ter pri izvedbi ekoloških akcij.
 • Z uredniškim odborom lokalnega časopisa Klasje in Radia Zeleni val sodelujemo pri informiranju občanov.
 • S krajevnimi skupnostmi in z društvi na lokalni ravni sodelujemo pri pripravi, organizaciji in izpeljavi različnih prireditev. Tako načrtujemo sodelovanje na naslednjih prireditvah:
  • slovenski kulturni praznik,
  • srečanje društva upokojencev,
  • srečanje starostnikov,
  • komemoracija ob spominskem obeležju v Radohovi vasi,
  • srečanje turističnih delavcev,
  • srečanje starejših in krvodajalcev,
  • blagoslov konj,
  • dan pomladi,
  • Ivankin sejem,
  • Tabor slovenskih pevskih zborov.