DOP, DOD, ISP, DSP

Dopolnilni pouk (DOP)

Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa odsotni, želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta na podlagi ugotovitev učenčeve (ne)uspešnosti in dela pri pouku. Učitelj bo za obiskovanje dopolnilnega pouka pridobil soglasje staršev in o obiskovanju ter napredku učenca obveščal starše. Praviloma bo dopolnilni pouk organiziran po končanem pouku. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dopolnilnega pouka tedensko na oddelek.

Dodatni pouk (DOD)

Učencem z boljšim učnim uspehom in nadarjenim učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, uporaba sodelovalnih oblik učenja, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatna oblika dela nudi učencu spodbudno učno okolje, kjer najde intelektualne izzive, ki pomenijo hitrejše napredovanje v procesu učenja. Učitelj bo za obiskovanje dodatnega pouka pridobil soglasje staršev in o obiskovanju ter napredku učenca obveščal starše. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dodatnega pouka tedensko na oddelek.

Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Individualno in skupinsko pomoč izvajajo psiholog, pedagoginja, defektologinja in socialni pedagoginji. Namenjena je učencem z učnimi težavami; predstavlja enega izmed korakov modela 5-stopenjske pomoči učencem z učnimi težavami. Prav tako je namenjena nadarjenim učencem in učencem z vzgojnimi težavami. Praviloma bo individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami organizirana takoj po končanem pouku, za nadarjene učence pa tudi v popoldanskem času. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure pouka ISP tedensko na oddelek. Za izvajanje ISP mora šola pridobiti soglasje staršev.

Število ur individualne in skupinske pomoči (0,5 na oddelek)
Število oddelkov Število ur tedensko Število tednov Število ur letno
19 9,5 35 315

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda pristojna organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in jo izvajajo strokovni delavci – defektolog, logoped, pedagog, socialni pedagog in učitelj. Pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri učenju ter učni pomoči. Praviloma je dodatna strokovna pomoč organizirana v času pouka. Poleg ur DSP, ki jih izvajajo svetovalni delavci, imamo še ure učne pomoči, ki jo izvajajo predmetni učitelji, in ure svetovalne storitve, ki jih izvajajo razrednik, učitelji, ki učenca poučujejo, ter svetovalna služba. Delo DSP koordinira Irena Novak.

Razred Št. učencev Ure DSP – sist. Ure DSP – real. Ure DSP – svet. Št. ur
1. 1 4 0 1 5
2. 3 8 0 3 11
3. 3 10 2 3 15
4. 3 8 0 3 11
5. 1 3 0 1 4
6. 1 2 2 1 5
7. 7 14 3 7 24
8. 4 6 6 4 16
9. 9 24 7 5 36
Skupaj 32 79 20 28 127