Vzgojni načrt šole

Vzgojni načrt šole je dokument, s katerim šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot v osnovni šoli ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.
Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt.
Vzgojni načrt se lahko dopolnjuje ali spreminja. Letne evalvacije vzgojnega dela šole so podlaga njegovega dograjevanja in spreminjanja.

V vzgojni načrt smo zapisali, da želimo postati prijazna šola, v kateri si bomo učenci, učitelji in starši skupaj prizadevali za doseganje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja. S strokovnostjo, spoštljivostjo, delavnostjo in zaupanjem se bomo trudili ohranjati vedoželjnost in vzpodbujati ustvarjalnost vsakega posameznika. Razvijali bomo odgovoren odnos do sebe, sočloveka in okolja. V vzgojnem načrtu šole so opredeljene naslednje vsebine: temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemni sodelovalni odnos s starši, vzgojne dejavnosti, vzgojni postopki, vzgojni ukrepi, vzgojni opomini – administrativne sankcije, pohvale, nagrade in priznanja.

Vzgojni načrt vam je na voljo v meniju  dokumenti > pravilniki.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost