Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti učenci uresničujejo cilje učnega načrta. Vsebine predmetov se medsebojno povezujejo.
Za vsako dejavnost (ND, KD, ŠD, TD, šola v naravi …) odgovorni vodja v sodelovanju z ostalimi člani izdela program, ki vsebuje: cilje dejavnosti, vsebino, časovno razporeditev, finančno konstrukcijo, obvestila staršem, način evalvacije.
Program je sestavni del letnega delovnega načrta in mora biti pripravljen in oddan pomočnici ravnateljice vsaj sedem delovnih dni pred načrtovano izvedbo. V primeru prevoza pa 14 dni.
Pri načrtovanju dni dejavnosti so učitelji pozorni na uresničevanje ciljev. Po izvedbi dneva dejavnosti posamezni aktivi naredijo evalvacijo, v okviru katere ugotavljajo, kaj je bilo dobro in kaj ne ter ali bi bilo smiselno dan dejavnosti v taki obliki ponoviti naslednje leto. Na podlagi primerov dobre prakse obstaja nabor dni dejavnosti, ki se ga dopolnjuje in po potrebi spreminja. Pri izbiri dni dejavnosti smo pozorni tudi na spremljajoče stroške.

Vsebinski in časovni razpored dni dejavnosti

EKSKURZIJE

Ekskurzije se izvajajo v okviru dni dejavnosti na osnovi vsebin, ki jih pripravijo strokovni aktivi.

Poleg razrednikov učence na ekskurzijah spremljajo strokovni delavci, ki jih določi vodstvo šole. Za pripravo so odgovorni koordinatorji, ki pripravijo vsebinski, organizacijski, finančni načrt ekskurzije in analizo ter poročilo. Ekskurzije organiziramo po Sloveniji, plačajo jih starši, del sredstev za prevoz prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na ekskurzijah je posebno pozornost potrebno namenjati varnosti, ki mora biti primerno opredeljena v predhodno oddani pripravi vodstvu šole.

RAZREDNA stopnja

RAZRED VSEBINA DATUM KOORDINATOR KRAJ DAN DEJAVNOSTI
1. Pot pastirskih škratov na Krvavcu 8. 6. 2021 Alenka Ivanjko Krvavec športni dan
2. Živalski vrt 16. 6. 2021 Barbara Drenik Ljubljana športni dan
3. Potep po Gorenjski 2. 6. 2021 Tina Orač Gornik Bled športni dan
4. Domača pokrajina in bližnja okolica šole 8. 6. 2021 Polona Lampret

Ivančna Gorica, Muljava,

Grosuplje

naravoslovni dan
5. Dinarsko-kraški svet 9. 6. 2021 Polona Habič Rus Cerknica naravoslovni dan

  PREDMETNA stopnja

RAZRED VSEBINA DATUM KOORDINATOR CILJ – PODROČJE
6. Spoznavanje Štajerske Po dogovoru

Sabina Rozina

Mateja Lesjak

Interdisciplinarna

ekskurzija

7. Spoznavanje jugovzhodne Slovenije Po dogovoru

Polona Kastelic

Nina Pavlin/Katja Peršak

Interdisciplinarna

ekskurzija

8. Spoznavanje Primorske Po dogovoru

Barbara Kostrevc

Vesna Konda

Interdisciplinarna

ekskurzija

9. Išče se nova vsebina namesto Gardalanda Po dogovoru

Karla Oven

Lea Kastelic

Interdisciplinarna

ekskurzija

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost