Strokovno vodenje šole

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Ti na pedagoških konferencah obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela ter drugih nalogah, ki jih določa šolska zakonodaja.

Šolski področni aktivi usklajujejo celotno vsebinsko in organizacijsko pedagoško delo, ki je zapisano v LDN. Obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne in organizacijske naloge.

Predmetni aktiv sestavljajo strokovni delavci posameznega predmetnega področja. Ti pripravljajo in usklajujejo učne načrte, kriterije ocenjevanja, dneve dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk ter druge naloge.

Aktiv razrednikov sestavljajo vsi razredniki oddelkov. Aktiv usklajuje ter koordinira naloge, ki so vezane na organizacijsko–tehnično delo oddelka oziroma razreda.

Razredni in oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma oddelkih. Obravnavajo celotno vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma oddelku, oblikujejo programe za nadarjene učence ter programe za učence z učnimi težavami in odločajo o vzgojnih ukrepih.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.