Šolska skupnost

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti učencev, ki so temeljne oblike njihove organiziranosti.
Pri urah oddelčne skupnosti učenci obravnavajo učni uspeh v oddelku, organizirajo različne oblike pomoči, dajejo pobude in predloge za delo v šoli, organizirajo različne akcije in prireditve, obravnavajo kršitve hišnega reda, šolskih pravil itd.
V oddelčni skupnosti izvolijo predstavnika za šolsko skupnost učencev. Sestavljajo jo predstavniki vseh oddelkov na šoli in skupaj z mentorjem obravnavajo teme, ki so pomembne za življenje in delo v šoli in zunaj nje. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament učencev, ki ga učenci imenujejo na šolski skupnosti.
Mentorici šolske skupnosti sta Nejka Omahen Šikonja in Lea Kastelic.

Dostopnost