Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Vsi (obvezni) izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim v predmetniku namenjeni po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2021/2022

Vodnik po izbirnih predmetih za 7. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 8. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 9. razred


IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

PREDMET RAZRED

UČITELJ

ŠT. UR
Nemščina I

7

Lea Kastelic

2

Nemščina II

8

Jana Crnkovič

2

Nemščina III

9

Jana Crnkovič

2

Urejanje besedil

7

Izidor Gabrijel

1

Multimedia

8

Izidor Gabrijel

1

Računalniška omrežja

9

Izidor Gabrijel

1

Matematična delavnica

8

Mateja Lesjak

1

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

7

Sabina Rozina

1

Šport za sprostitev

8, 9

Robert Bregar

2

Šahovske osnove

7, 8

Karla Oven

1

Šahovske strategije

9

Karla Oven 1
Obdelava gradiv – les

7

Marija Zajc

1

Obdelava gradiv – kovine

9

Marija Zajc

1

Sodobna priprava hrane

8

Sonja Škof

1

Španščina 1

8

Katja Peršak

2

Šport za zdravje

7

Martina Zajc

2

Neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter 4. do 6. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole; učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – v kolikor si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (za 2021/22)

Vodnik po neobveznem izbirnem predmetu za 1. razred

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za 4. 5. in 6. razred


V šolskem letu 2020/2021 izvajamo na matični šoli naslednje neobvezne izbirne predmete: angleščina, nemščina, računalništvo, šport, umetnost in tehnika.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost