Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Vsi (obvezni) izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim v predmetniku namenjeni po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2021/2022

Vodnik po izbirnih predmetih za 7. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 8. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 9. razred


IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Razred

Izbirni predmet

Izvajalec

 

 

 

7.

NEMŠČINA 1

Jana Crnkovič

LIKOVNO SNOVANJE 1

Jelka Rojec

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

Sabina Rozina

OBDELAVA GRADIV: LES

Marija Zajc

ŠAHOVSKE STRATEGIJE

Karla Oven

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Martina Zajc

RASTLINE IN ČLOVEK

Sabina Rozina

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Sonja Škof

SONCE, LUNA, ZEMLJA

Ana Dejak

 

 

 

8.

NEMŠČINA 2

Jana Zupanc

RASTLINE IN ČLOVEK

Sabina Rozina

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Sonja Škof

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Karla Oven

ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE

Karla Oven

TURISTIČNA VZGOJA

Jelka Rojec

ŠPANŠČINA 2

Katja Peršak

SONCE, LUNA, ZEMLJA

Ana Dejak

 

 

9.

NEMŠČINA 3

Jana Crnkovič

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Izidor Gabrijel

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

Martina Zajc

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Robert Bregar

ŠAHOVSKE STRATEGIJE

Karla Oven

ŠPANŠČINA 2

Katja Peršak

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter od 4. do 9. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole. Učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – če si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. V šolskem letu 2021/2022 izvajamo na matični šoli naslednje neobvezne izbirne predmete: angleščina, nemščina, računalništvo, šport, tehnika in umetnost. V tem šolskem letu se izmenjata po polletju NTE in NUM;  v 1. polletju se izvaja NUM (neobvezni izbirni predmet umetnost) in v 2. polletju NTE (neobvezni izbirni predmet tehnika).

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (za 2021/22)

Vodnik po neobveznem izbirnem predmetu za 1. razred

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za 4. 5. in 6. razred


 

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost