Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu 2. VIZ obdobja (6. razred) se preverja znanje učencev pri matematiki, slovenščini in angleščini, ob koncu 3. VIZ obdobja (9. razred) pa pri matematiki, slovenščini in tretjem predmetu (ki je za našo šolo v šolskem letu 2020/2021 angleščina) z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je v obeh razredih obvezen.

NPZ se opravlja pisno. Traja najmanj 45 in največ 90 minut. Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju. Datumi izvedbe so navedeni v rubriki Šolski koledar.

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah in se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. (Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, Uradni list RS, št. 30/13 in 49/17.).

Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:

  • prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
  • sproti preverjati učinkovitost učnih načrtov,
  • pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
  • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA bodo potekali:

  • 4. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine,
  • 6. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz matematike,
  • 10. 5. 2022: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine (6. razred) in nacionalno preverjanje znanja iz geografije (9. razred).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost