Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi z namenom svetovanja učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Šolsko svetovalno delo opravljajo pedagoginja, socialna pedagoginja, defektologinja in inkluzivna pedagoginja. Njihovo delo je namenjeno učencem, učiteljem in staršem.

Strokovni delavci učencem pomagajo pri reševanju učnih in osebnih težav, učiteljem pri njihovem delu in staršem pri razreševanju težjih problemov z otroki.

Med osnovnim šolanjem učenci postopoma prehajajo iz otroštva v življenje z obveznostmi, z njimi rastejo potrebe, se osamosvajajo, samouresničujejo. V tem procesu je šolska svetovalna služba nekakšen spremljevalec, ki se angažira, ko je potrebno. S svojimi specifičnimi znanji se šolski svetovalni delavci preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključujejo v kompleksno reševanje problemov predvsem socialne, pedagoške in psihološke narave.

Svetovalna služba daje pobude, išče in ustvarja alternative, spodbuja, podpira in tudi nudi medsebojno pomoč, in sicer na način, ki vsakemu udeležencu vzgoje in izobraževanja omogoča, da se kar najbolj izkaže na področjih, ki jih najbolje obvlada, hkrati pa je deležen podpore skupnosti v prizadevanjih, da bi dosegel boljši rezultat tudi na tistih področjih, kjer bi bil ta sicer skromnejši, kot ga je mogoče doseči z razumevanjem in podporo okolja.

Šolski svetovalni delavci si prizadevajo, da omogočijo čim večjemu številu učencev optimalni razvoj. Osnovne vrste njihovih dejavnosti so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije šolskega dela.

Uradne ure so:

  • vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 13.00,
  • v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost