Predmetnik

V šolskem letu 2021/22 bo 35 tednov pouka (oziroma 32 tednov za učence 9. razreda). Petnajst dni je namenjenih dnevom dejavnosti; nekateri učenci jih bodo preživeli v šoli v naravi, drugi si bodo ogledali kulturne predstave, ustvarjali zanimive tehnične predmete in se športno udejstvovali na različnih športnih področjih.

Predmeti/število ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Slovenščina (SLJ) 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika (MAT) 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina (TJA) 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost (LUM) 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost (GUM) 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba (DRU) 2 3
Geografija (GEO) 1 2 1,5 2
Zgodovina (ZGO) 1 2 2 2
Državljanska kultura in etika (DKE) 1 1
Spoznavanje okolja (SPO) 3 3 3
Fizika (FIZ) 2 2
Kemija (KEM) 2 2
Biologija (BIO) 1,5 2
Naravoslovje (NAR) 2 3
Naravoslovje in tehnika (NIT) 3 3
Tehnika in tehnologija (TIT) 2 1 1
Gospodinjstvo (GOS) 1 1,5
Šport (ŠPO) 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmeti 2 2/1 2/1 2/1 2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 7 8 9 11

12,13,

14

14,15,

16

12,13,

14

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Želimo predvsem:

  • povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja;
  • učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
  • povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
  • doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
  • povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.
  • NIP računalništvo se bo izvajal v dveh skupinah. Prvo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 1. skupina. Drugo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 2. skupina.
  • IP OGL (obdelava gradiv: les) se bo izvajal samo v 1. polletju.

Fleksibilni predmetnik je na šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v šolskem letu 2021/2022, in sicer v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

Glavni razlog za izvajanje fleksibilnega predmetnika so možnosti, ki nam jih ponuja za dosego kvalitetnejšega znanja.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost