Predmetnik

Predmet/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2 1 1 1
Izbirni predmet 3 1 1 1
Neobvezni izbirni predmeti 2 2 2 2
Oddelčna skupnost 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 6 8 9 11 14 16 14
Število ur tedensko 20+2 23 24 24+2 26+2 25,5+2 29,5 30 30
Dnevi dejavnosti (število dni) 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Število tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35

Fleksibilni predmetnik je na šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v šolskem letu 2020/2021, in sicer v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.
Glavni razlog za izvajanje fleksibilnega predmetnika so možnosti, ki nam jih ponuja za dosego kvalitetnejšega znanja.

Želimo predvsem:
– povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja;
– učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
– povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
– doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
– povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

Več informacij o delu, predmetniku in drugih posebnostih si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (www.zrss.si).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost