Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ, ki ga sestavlja po en predstavnik staršev oddelka. Pristojnosti sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI-ja. V šolskem letu 2021/22 šteje svet staršev 20 članov in 20 namestnikov (skupaj 38 članov).ARHIV

 

Dostopnost