DOP, DOD, ISP, DSP

Dopolnilni pouk (DOP)

Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa odsotni, želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta na podlagi ugotovitev učenčeve (ne)uspešnosti in dela pri pouku. Učitelj za obiskovanje dopolnilnega pouka na predmetni stopnji pridobi soglasje staršev in o obiskovanju ter napredku učenca obvešča starše. Praviloma bo dopolnilni pouk organiziran po končanem pouku. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dopolnilnega pouka tedensko na oddelek.

Dodatni pouk (DOD)

Cilj dodatnega pouka je poglobiti in nadgraditi znanje učno boljših učencev ter učence pripraviti za udeležbo na tekmovanjih iz znanj ter omogočiti učencem doseganje še višjih standardov znanja.
Cilj bomo skušali doseči z ustrezno individualizacijo dela ter vključevanjem dejavnosti, ki so učencem všeč.
Učitelj za obiskovanje dodatnega pouka na predmetni stopnji pridobi soglasje staršev in o obiskovanju ter napredku učenca obvešča starše. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dodatnega pouka tedensko na oddelek.
Ob koncu šolskega leta bomo evalvirali, kako uspešni smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede dodatnega in dopolnilnega pouka. Spremljali bomo:
– realizacijo dopolnilnega in dodatnega pouka, število vključenih učencev in obisk učencev pri dopolnilnem oz. dodatnem pouku;
– dosežke na tekmovanjih iz znanja.

Individualna in skupinska pomoč (ISP) ter

dodatna strokovna pomoč (DSP)

obsega dodatno strokovno pomoč na podlagi odločb o usmeritvi, individualno in skupinsko pomoč za učence z učnimi težavami in za posebej nadarjene učence ter dodatno strokovno pomoč za učence tujce, odobreno s strani MIZŠ.

Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem z učnimi težavami, predstavlja enega izmed korakov modela 5-stopenjske pomoči učencem z učnimi težavami. Prav tako je namenjena nadarjenim učencem in učencem z vzgojnimi težavami. Praviloma bo individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami organizirana takoj po končanem pouku, za nadarjene učence pa tudi v popoldanskem času. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure pouka ISP tedensko na oddelek. Za izvajanje ISP mora šola pridobiti soglasje staršev.

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je namenjena otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda pristojna organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in jo izvajajo strokovni delavci – defektolog, logoped, pedagog, socialni pedagog in psiholog. Pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri učenju ter učni pomoči. Praviloma je dodatna strokovna pomoč organizirana v času pouka. Poleg ur DSP, ki jih izvajajo svetovalni delavci, imamo še ure učne pomoči, ki jih izvajajo predmetni učitelji, in ure svetovalne storitve, ki jih izvajajo razredniki, učitelji, ki učenca poučujejo, ter svetovalna služba. Delo DSP koordinira Irena Novak.

Učenci v okviru ur DSP in ISP običajno sledijo vsebinam v razredu prilagojeno glede na njihove sposobnosti in potrebe. S pomočjo DSP in ISP dosegajo uspeh in napredek, se učijo sprejemati svoje ovire, težave ali primanjkljaje oziroma razvijajo kompenzacijske mehanizme, ki jim omogočajo uspešen prehod na drugo raven izobraževanja.

IZVAJALEC ISP DSP TUJCI
DSP sis. DSP real.
Irena Novak 1 9 0 0
Špela Kuselj 1 0 0 0
Vesna Konda 1 20 0 0
Nina Pavlin/Veronika Zajc 2 19 0 0
Mojca Bohinec 1 19 0 0
Anton Linec 1 8 0 0
Izidor Gabrijel 1 0 1 0
Barbara Kostrevc 1 0 1 1
Sabina Rozina 1 0 1 0
Jana Crnkovič 0 0 0 1
Anja Praznik 0 0 0 1
Mojca Kravcar 0 0 0 1
Jana Grabljevec 0 0 1 0
Bojana Iljaž 0 0 1 0
Vida Bregar Tomažič 0 0 1 0
Melita Zupančič Struna 0 0 1 0
Polona Kastelic 0 0 2 0
Lea Kastelic 0 0 3 0
Amela Abdijanović 0 0 2 0
Katja Peršak 0 0 1 0
Ana Dejak 0 0 1 0
Mateja Lesjak 0 0 1 0
Marija Zajc 0 0 1 0
Karla Oven 0 0 1 0
SKUPAJ 10 75* 19* 4

*Število ur se zaradi novih odločb med letom spreminja.

V šolskem letu 2020/21 je v izobraževalni program osnovne šole in dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe usmerjenih 34 učencev.
Dodatna strokovna pomoč se bo v skladu z odločbami izvajala v obsegu od ene do petih ur, v oddelku ali izven oddelka ter v času pouka in/ali izven časa pouka. Razdeljena bo na pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (skupno 75 ur tedensko), učno pomoč učiteljev ustrezne strokovnosti (skupno 19 ur tedensko) in ure svetovalnih storitev (34 ur tedensko).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost