Komisije

Komisija za sprejem otrok v prvi razred

Sestavljajo jo šolski svetovalni delavci, šolski zdravnik – pediater in vzgojiteljice. Komisija na podlagi zdravnikovega mnenja, mnenja strokovnih delavcev in želje staršev odloča o sprejemu otrok v 1. razred oziroma o odložitvi šolanja na podlagi pisne vloge in soglasja staršev. Komisijo vodi Irena Novak

Komisija za socialne in materialne zadeve

Za šolsko prehrano komisija zbira predloge in pripravlja podlage za ugotavljanje upravičenosti do finančne podpore ter socialne obravnave posameznih primerov, ki se pojavljajo v šolskem prostoru. Komisija bo ukrepala oziroma speljala aktivnosti na podlagi vloženih vlog razrednikov, delavcev šole ali na predlog zunanjih deležnikov šole. Komisijo sestavljajo Anton Linec, Vesna Pačnik, Jana Grabljevec, Vida Bregar Tomažič, Anica Vozel in Irena Novak. Koordinatorica in vodja komisije je Irena Novak.

Pritožna komisija

Na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) je Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični imenoval pritožno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev. Sestavljajo jo naslednji člani:

 • Nejka Omahen Šikonja (predstavnica delavcev šole),
 • Lidija Oštir (predstavnica delavcev šole),
 • Vida Bregar Tomažič (predstavnica delavcev šole),
 • Anton Linec (predstavnik delavcev šole),
 • Irena Novak (predstavnica delavcev šole),
 • Bojana Križman (strokovna delavka druge šole),
 • Katja Košak Šket (predstavnica staršev),
 • Edvard Strah (predstavnik staršev).

Komisija za vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Ob zaključku pouka v šolskem letu podeljujemo:

 • zlati znak in vpis v Zlato knjigo učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju,
 • srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov učencem z dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanj, športa, glasbene, likovne umetnosti in podobno ter za prizadevnost na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju,
 • šolsko priznanje za prizadevno šolsko in izvenšolsko delo,
 • razredno priznanje za uspeh in prizadevnost v razredu.

Člani komisije so: Simona Zvonar, Nejka Omahen Šikonja, Vida Bregar Tomažič, Martina Zajc, Anica Vozelj, Anton Linec, Janez Peterlin. Delo komisije koordinira Janez Peterlin.