Skoči na glavno vsebino

Komisije

Komisija za sprejem otrok v prvi razred

Sestavljajo jo šolski svetovalni delavci, šolski zdravnik – pediater, učiteljice in vzgojiteljice. Komisija na podlagi zdravnikovega mnenja, mnenja strokovnih delavcev in želje staršev odloča o sprejemu otrok v 1. razred oziroma o odložitvi šolanja na podlagi pisne vloge in soglasja staršev.
Komisijo vodi Irena Novak.

Komisija za socialne in materialne zadeve

Komisija za socialno-materialne zadeve zbira predloge staršev in pripravlja podlage za ugotavljanje upravičenosti do finančne podpore ter socialne obravnave posameznih primerov, ki se pojavljajo v šolskem prostoru. Komisija predloge posreduje šolskemu skladu. Komisijo sestavljajo:

 • Nina Pavlin,
 •  
 • Jana Grabljevec,
 • Vida Bregar Tomažič,
 • Marija Zajc in
 • Irena Novak.
  Koordinatorica in vodja komisije je Irena Novak.

Pritožbena komisija

Na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) je svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični imenoval pritožno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev.

Sestavljajo jo naslednji člani:

 • Nejka Omahen Šikonja (predstavnica delavcev šole),
 • Lidija Oštir (predstavnica delavcev šole),
 • Vida Bregar Tomažič (predstavnica delavcev šole),
 • Nina Pavlin, (predstavnica delavcev šole),
 • Irena Novak (predstavnica delavcev šole),
 • Bojana Križman (strokovna delavka druge šole),
 • Katja Košak Šket (predstavnica staršev),
 • Albin Verbič (predstavnik staršev).

Komisija za podeljevanje priznanj in vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj in vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov v Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični (št. 6005-2/2021) podeljujemo:

 • razredno priznanje za prizadevno šolsko delo in dosežke v okviru razreda in oddelka;
 • šolsko priznanje za prizadevnost in uspeh pri šolskem delu na ravni šole in za dosežke s tekmovanj v znanju, športu, umetnosti in kulturi na šolski, regijski ali državni ravni;
 • srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov učencem, ki so dosegli priznanja na področju tekmovanj v znanju, športu, umetnosti in kulturi na državni ali mednarodni ravni;
 • zlati znak in vpis v Zlato knjigo učencem za učni uspeh ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.

Koordinatorica komisije za šolsko leto 2022/23 je Nejka Omahen Šikonja, člani pa Jelka Rojec, Jasna Colnerič, Karla Oven, Jernej Rozman, Ana Dejak, Mojca Bohinec, Polona Kastelic, Nina Pavlin, Marcel –Talt Lah in Angelca Mohorič.

Inventurna komisija

V skladu z določili finančnega poslovanju imamo na šoli vzpostavljen sistem popisnih komisij, ki jih usmerja centralna popisna komisija v sestavi: Jakob Murnc (vodja), Alenka Ivanjko (članica in namestnica vodje), Silvo Kastelic (član).

Komisija za šolsko prehrano

V šoli se zavedamo pomena uravnotežene prehrane za zdravje odraščajočega organizma, tako glede psihičnih kot fizičnih sposobnosti. Zato smo se odločili, da na tem področju staršem in učencem priskočimo na pomoč in jim ponudimo pester izbor prehranskih obrokov. Posebej poudarjamo pomen zajtrka za uspešen začetek delovnega dne, na kar ima vsekakor največji vpliv družina s primernim odnosom do hrane in prehranjevanja.

Svet zavoda je na svoji seji 28. 9. 2012 sprejel pravilnik šolske prehrane, v katerem je zapisano, da vsa vprašanja v zvezi s prehrano rešuje komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo:

 • Sonja Škof, vodja šolske prehrane;
 • Članica Jelka Rojec, predstavnica predmetne stopnje;
 • članica Polona Habič Rus, predstavnica razredne stopnje;
 • članica Barbara Kostrevc, predstavnica predmetne stopnje;
 • Darja Krznar, vodja prehrane in ZHR v Vrtcu Ivančna Gorica;
 • član Silvo Kastelic, vodja šolske kuhinje;
 • član Rok Štrempfelj, predstavnik staršev.
Dostopnost