Skoči na glavno vsebino

Organizacija

Organiziranost šolskega prostora

1. upravljanje šole,
2. strokovna organiziranost šole,
3. organiziranost staršev,
4. organiziranost učencev.

Upravljanje šole

Pedagoško in poslovno vodi, upravlja in zastopa šolo od 1. 2. 2020 dalje ravnateljica Angelca Mohorič. Pristojnosti ravnatelja so določene v 49. členu ZOFVI-ja in v vseh drugih podzakonskih aktih s področja vzgoje in izobraževanja ter delovne zakonodaje.

Strokovno vodenje šole
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Ti na pedagoških konferencah obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela ter drugih nalogah, ki jih določa šolska zakonodaja.

Šolski področni aktivi usklajujejo celotno vsebinsko in organizacijsko pedagoško delo, ki je zapisano v LDN. Obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne in organizacijske naloge.

Predmetni aktiv sestavljajo strokovni delavci posameznega predmetnega področja. Ti pripravljajo in usklajujejo učne načrte, kriterije ocenjevanja, dneve dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk ter druge naloge.

Aktiv razrednikov sestavljajo vsi razredniki oddelkov. Aktiv usklajuje ter koordinira naloge, ki so vezane na organizacijsko–tehnično delo oddelka oziroma razreda.

Razredni in oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma oddelkih. Obravnavajo celotno vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma oddelku, oblikujejo programe za nadarjene učence ter programe za učence z učnimi težavami in odločajo o vzgojnih ukrepih.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.

Organiziranost staršev

Starši so organizirani v svet staršev in v oddelčni zbor staršev. Oddelčni zbor staršev obravnava problematiko v oddelku ter preko predstavnika v svetu staršev daje pobude in predloge za boljše organiziranost šolskega dela. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo na oddelčnih roditeljskih sestankih. Svet staršev daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, o letnem delovnem načrtu šole, predlaga nadstandardne programe, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu. Svet staršev voli predstavnike staršev v svet šole.

Organiziranost učencev

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti učencev, ki so temeljne oblike njihove organiziranosti. Pri urah oddelčne skupnosti učenci obravnavajo učni uspeh v oddelku, organizirajo različne oblike pomoči, dajejo pobude in predloge za delo v šoli, organizirajo različne akcije in prireditve, obravnavajo kršitve hišnega reda, šolskih pravil … V oddelčni skupnosti izvolijo predstavnika za šolsko skupnost učencev. Sestavljajo jo predstavniki vseh oddelkov na šoli in skupaj z mentorjem obravnavajo teme, ki so pomembne za življenje in delo v šoli in zunaj nje. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament učencev, ki ga učenci imenujejo na šolski skupnosti.

org_sol_prost

Dostopnost