Delo z nadarjenimi

Prepoznavanje nadarjenih učencev in delo z njimi se v devetletni osnovni šoli izvaja v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Zavod RS za šolstvo, 1999).

Model odkrivanja nadarjenih učencev poteka v fazah: evidentiranje učencev na predlog učiteljev, mentorjev in svetovalne službe na podlagi učnega uspeha učenca, dosežkov, tekmovanj in hobijev. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor, temu sledi seznanitev staršev s pridobitvijo njihovega mnenja in soglasja za identifikacijo področja nadarjenosti. Postopek identifikacije se izvede v dveh fazah, in sicer z izpolnitvijo predpisanih ocenjevalnih lestvic za posameznega učenca, kar izvedejo učitelji, s psihološkim testiranjem, kjer gre za merjenje splošne intelektualne sposobnosti in z individualnimi testi ustvarjalnosti, ki jih izvede psiholog. Ob zaključku postopka se izvede sestanek s starši.

S spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti ter s širitvijo in poglabljanjem znanja načrtujemo vključevanje nadarjenih učencev v različne šolske in obšolske aktivnosti in dopolnilne programe. Pri posameznem učencu se upošteva sposobnosti in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi različne oblike sodelovalnega učenja. Učenci se na posameznih področjih vključujejo v večdnevne tematske tabore (likovni, naravoslovni, zimski, planinski, športno-jezikovni …). V letošnjem šolskem letu bo poudarek na vključevanju učencev v mednarodne projekte. Koncept dela z nadarjenimi koordinira svetovalna delavka Mojca Bohinec.