Jutranje varstvo, podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Organizirano je za učence prvih razredov od 6.00 ure dalje. V primeru prostih mest se jim lahko priključijo tudi učenci 2. razreda oziroma drugi učenci razredne stopnje. Varstvo poteka v pritličju prostorov 1. triletja. Jutranje varstvo na matični šoli izpeljuje Sonja Škof, na POŠ Temenica pa Lidija Oštir.

Varstvo učencev in varstvo vozačev

Za učence, ki čakajo po končanem pouku na avtobus ali na dejavnosti, bo zagotovljeno ustrezno varstvo, ki se  izvaja v učilnici 303 od 11.05 do 14.00 ure. Varstvo bo zagotovljeno za vozače do odhoda prvega avtobusa in za druge učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka  V tem času se učenci ne smejo zadrževati v šolski zgradbi; ali so v varstvu ali pa morajo zapustiti šolski prostor. Varstvo vozačev koordinira Vida Bregar Tomažič.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda in traja od 11.55 do 16.30 ure.  Namenjeno je varstvu po končanem pouku in se začne s kosilom za vse učence, sledijo sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje s pisanjem domačih nalog ter ustvarjalno preživljanje prostega časa. Še posebej prosimo starše, da v času samostojnega učenja in priprave na pouk za naslednji dan, ne motijo učnega procesa v času od 13.00 do 14.30 ure.  Pri samostojnem učenju in pisanju nalog učitelj nudi učencem individualno pomoč, vendar ni odgovoren, da je naloga v celoti in pravilno rešena. Starši morajo z otrokom pregledati šolsko delo, preveriti njihovo znanje ter dokončati domačo nalogo. Če bo učenec v času podaljšanega bivanja obiskoval interesne dejavnosti in druge izvenšolske dejavnosti, je mentor dejavnosti dolžan poskrbeti za organiziran odhod in prihod učencev v podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja lahko dobite informacije na telefonski številki 040 125 521. Podaljšano bivanje na matični šoli koordinira Martina Ratajec, na POŠ Temenica pa Alenka Ivanjko.