Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi ob istem času rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Za učence 6. in 9. razreda je nacionalno preverjanje obvezno.

V 9. razredu se izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. V letošnjem šolskem letu bo za našo šolo tretji predmet tehnika in tehnologija.

V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 3. razredu bomo tudi v šolskem letu 2108/2019 poskusno izvajali NPZ matematike in slovenščine.

  • 5. maj 2020 – slovenščina, 6. in 9. razred
  • 7. maj 2020 – matematika, 6. in 9. razred
  • 11. maj 2020 – angleščina 6. in 9. razred