Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko največ 20 učencev. Izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni in enoletni, vezani na razred.

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec z učenjem triletnega izbirnega predmeta lahko začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda.

Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja.

Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se bodo praviloma izvajali 6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

V šolskem letu 2016/2017 bomo skladno s šolsko zakonodajo – številom učencev v 7., 8. in 9. razredu, oblikovali 17 skupin.

PREDMET Razred Št. uč. Učitelj Skupaj ur
Nemščina I 7. 22 Lea Kastelic 70
Nemščina II 8. 14 Jana Zupanc 70
Nemščina III 9. 9 Nevenka Rugelj 64
Organizmi v naravi in umetnem okolju 7., 8., 9. 17 Sabina Rozina 35
Izbrani šport – nogomet 7., 8., 9. 19 Robert Bregar 35
Izbrani šport – gimnastika 7. 13 Martina Zajc 35
Šport za sprostitev 9. 31 Robert Bregar 64
Ples 9. 11 Martina Zajc 32
Obdelava gradiv – les 7. 12 Marija Zajc 35
Obdelava gradiv – UM 8., 9. 12 Marija Zajc 35
Sodobna priprava hrane 7., 8. 12 Sonja Škof 35
Glasbena dela 7., 8., 9. 15 Simona Zvonar 35
Šport za zdravje 8. 19 Robert Bregar 35
Šahovsko kombiniranje 8., 9. 7 Karla Oven 35
Likovno snovanje III 9. 10 Jelka Rojec 32
Prva pomoč 7., 8. 23 Karla Oven 35
Šahovske osnove 7. 14 Karla Oven 35
SKUPAJ   259 717

 

Neobvezni izbirni predmeti na razredni stopnji:

V šolskem letu 2016/2017 bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta angleščina v prvem razredu in z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu.

PREDMET Razred Št. uč. Učitelj Sk. ur
Angleščina 1. 41 Marcel-Talt Lah 140
Nemščina 4., 5., 6. 41 Lea Kastelic 140
Računalništvo 4., 5., 6. 19 Mateja Lesjak 35
Tehnika 4., 5., 6. 20 Marija Zajc 35
Umetnost 4., 5., 6. 14 Mojca Mikolič 35
SKUPAJ 134 385