Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko prisotnih največ 20 učencev. Izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni in enoletni, vezani na razred.

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec lahko z učenjem triletnega izbirnega predmeta začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda.

Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja.

Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se bodo praviloma izvajali 6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

V šolskem letu 2018/2019 bomo izpeljali 21 ur pouka tedensko v 18 skupinah izbirnih predmetov.

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur
Nemščina I 7. 15 1 Jana Crnkovič 2
Nemščina II 8. 11 1 Jana Crnkovič 2
Nemščina III 9. 12 1 Lea Kastelic 2
Rač. urejanje besedil 7. 9 1 Izidor Gabrijel 1
Rač. multimedia 8. 9 1 Izidor Gabrijel 1
Rač. omrežja 9. 20 1 Izidor Gabrijel 1
Izbrani šport – nogomet 7. 12 1 Robert Bregar 1
Org. v narav. in umet. ok. 7. 13 1 Sabina Rozina 1
Šport za sprostitev 9. 38 2 Robert Bregar, Martina Zajc 2
Ples 9. 21 1 Martina Zajc 1
Obdelava gradiv – les 7. 12 1 Marija Zajc 1
Obdelava gradiv – UM 8. 8 1 Marija Zajc 1
Obdelava gradiv – kovine 9. 12 1 Marija Zajc 1
Sodobna priprava hrane 8. 16 1 Sonja Škof 1
Gledališki klub 8. 6 1 Barbara Kostrevc 1
Šport za zdravje 8. 20 1 Robert Bregar 1
Šah 7. 13 1 Karla Oven 1
SKUPAJ:   249 18   21

 

Neobvezni izbirni predmeti na razredni stopnji:

V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta angleščina v prvem razredu in štirih predmetov v 4., 5. in 6. razredu.

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur
Angleščina 1. 40 2 Marcel-Talt Lah 4
Nemščina 4., 5., 6. 33 2 Jana Crnkovič 4
Računalništvo 4., 5., 6. 30 2 Izidor Gabrijel 2
Tehnika 4., 5., 6. 26 2 Marija Zajc 2
Šport 4., 5., 6. 29 2 Martina Zajc, Robert Bregar 2
SKUPAJ   178 10   14