Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so namenjeni celovitejši obravnavi in sprejemanju posameznih znanj in veščin. V šolskem letu bo skladno s predmetnikom 15 dni dejavnosti.

Razred

Naravoslovni

dnevi

Kulturni

dnevi

Športni

dnevi

Tehniški dnevi S k u p a j
dnevi ure dnevi ure dnevi ure dnevi ure dnevi ure
1. 3 15 4 20 5 25 3 15 15 75
2. 3 15 4 20 5 25 3 15 15 75
3. 3 15 4 20 5 25 3 15 15 75
4. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
5. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
6. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
7. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
8. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
9. 3 15 3 15 5 25 4 20 15 75
Skupaj 28 140 32 160 45 225 30 150 135 675

 

Zaradi lažje organizacije pouka bomo nekatere dejavnosti izpeljali na isti dan za vse učence.

Dnevi dejavnosti bodo potekali v okviru šolskega oziroma lokalnega prostora, obiskali pa bomo tudi kulturne, športne, izobraževalne in druge ustanove v drugih okoljih.

V okviru dni dejavnosti bodo izpeljane tudi ekskurzije.

Dnevi dejavnosti so za učence praviloma brezplačni, razen pri programih, ki so vezani na prevoz, vstopnine, dodatni kader … Od skupno izpeljanih dni dejavnosti mora biti 1/3 dni dejavnosti za učence brezplačna, za 1/3 dejavnosti morajo imeti učenci na izbiro in 1/3 dejavnosti je lahko plačljivih. O plačljivih dnevih dejavnosti morajo biti starši predhodno obveščeni.

Strokovni aktivi pripravijo letni delovni načrt dni dejavnosti, v katerem zapišejo vsebino, čas izpeljave in koordinatorja. Koordinator je zadolžen za celotno organizacijo in izvedbo dneva. Vsaj dva tedna pred izvedbo predstavi učiteljem podrobno pripravo dneva, določi posamezne nosilce nalog in poskrbi za vse tehnične podrobnosti izpeljave (kader, prevoz, prehrana, nadomeščanja, obveščanja itd.). Teden pred izvedbo dneva dejavnosti vodstvu šole v pisni obliki odda program dneva dejavnosti. Po izpeljani dejavnosti odgovorni učitelj poroča na pedagoški konferenci oziroma jutranjemu sestanku, opravi evalvacijo ter jo v petih dneh odda v tajništvo šole.

Vsebinski in časovni razpored dni dejavnosti

Ekskurzije