Skoči na glavno vsebino

Strokovno vodenje šole

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom (61. člen ZOFVI-ja). Načrtovanih je devet pedagoških konferenc, od tega sta dve ocenjevalni (ob zaključku ocenjevalnih obdobij), ki bodo potekale v popoldanskem času. Delovni sestanki bodo potekali skupaj za celoten učiteljski zbor ob ponedeljkih zjutraj.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnavajo vzgojno-izobraževalno delo oddelka (62. člen ZOFVI-ja).

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora in analizira vzgojne in učne rezultate ter vse, kar določa 63. člen ZOFVI-ja.

Strokovni področni aktivi so sestavljeni iz učiteljev istega predmetnega področja oz. predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnih področij (64. člen ZOFVI-ja).

Naloga strokovnega področnega aktiva je načrtovanje, organizacija in izvedba ter analiza dni dejavnosti, tekmovanj, usklajevanje meril za ocenjevanje, obravnavanje razredne in šolske problematike, priprava letnega delovnega programa na vzgojno-izobraževalno delo, usklajevanje dnevnih, tedenskih, mesečnih, tematskih in letnih delovnih in učnih priprav, samoevalviranje, vertikalno in horizontalno predmetno ter medpredmetno povezovanje in iskanje izboljšav pri delu.
Strokovni področni aktiv se sestane najmanj trikrat v šolskem letu. Spodbujajo različne novosti in postopke, ki so pogoj za kakovostno in dobro opravljeno delo, se dogovarjajo in skupno načrtujejo letne delovne priprave, ocenjevanje, nivojski pouk, izvajajo in spremljajo svoje delo ter ga predstavljajo na konferencah, strokovnem svetu, roditeljskih sestankih.

Predmetni in razredni aktivi
Strokovni aktivi so oblikovani na razredni stopnji po razredih, na predmetni stopnji pa po predmetnih področjih. Vsak strokovni delavec je član strokovnega aktiva za svoje predmetno oz. razredno področje.
V okviru posameznih strokovnih aktivov so načrtovani sestanki, ki skrbijo za medrazredno, medpredmetno in vertikalno povezovanje. Prav tako načrtujejo naloge, ki jih načrtuje LDN, izpeljujejo in koordinirajo načrtovane aktivnosti, opravljajo analize in evalvacije opravljenih nalog ter oblikujejo skupne kriterije preverjanja in ocenjevanja znanja.

Vodje razrednih aktivov od 1. do 9. razreda skrbijo za dejavnosti določenega razreda (razredne prireditve, razredne roditeljske sestanke, zaključno prireditev, ekskurzije …). Vodje razrednih oziroma strokovnih aktivov so zadolženi za vodenje razrednih učiteljskih zborov, za sklicevanje in vodenje aktivov, koordinacijo dela, vodenje zapisnikov ipd.

Dostopnost