Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Za učence in delavce šole pripravljamo zajtrke, dopoldanske, popoldanske malice in kosila. Prijave in odjave sprejemamo na telefonski številki 01 78 87 802 ali prek spletne ankete na spletni strani šole (https://www.1ka.si/a/22268) oziroma preko eAsistenta.

  • Zajtrk za naročene učence je na voljo od 7.00 do 7.20.
  • Dopoldanska malica, ki naj bi jo imeli praviloma vsi učenci, poteka od 9.05 do 9.25.
  • Kosilo je na voljo med 11.00 in 13.15. Čas odmora za kosilo od 12.40 do 12.55 je namenjen učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro. Razpored prihajanja učencev na kosilo je na vpogled na oglasni deski pred jedilnico. Usklajen je z urniki pouka posameznih oddelkov in zahtevami NIJZ.
  • Popoldanska malica je namenjena učencem podaljšanega bivanja in tudi učencem, ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Učitelji podaljšanega bivanja oz. posamezni učenci (ki niso vključeni v PB), jo prevzamejo v kuhinji, ko pridejo na kosilo.
  • Subvencionirano sadje je vsem učencem ponujeno ob torkih poleg malice in je v jedilniku tudi ustrezno označeno (subvencija Ministrstva za kmetijstvo)
  • Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila in predpisane diete. Zdravniško potrdilo se šoli predloži ob prijavi na dietno prehrano.

V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk bomo tudi letos organizirali zajtrk za vse učence šole, poudarek bo na prehranskih artiklih iz lokalnega okolja.

Skladno z Zakonom o šolski prehrani, ki ureja organizacijo šolske prehrane za učence, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona, je določeno, da:

  • Starši praviloma prijavijo učenca na šolsko prehrano preko elektronskega obrazca v eAsistentuna v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijava se lahko odda tudi med šolskim letom in se kadarkoli prekliče.
  • S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da bodo redno plačevali prispevke in pravočasno odjavljali obroke skladno s pravili šolske prehrane.

Zakon omogoča subvencije za malico tistim učencem iz socialno ogroženih družin, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji. Tem učencem CSD izda odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oz. kosilo in staršem vlog ni potrebno oddajati.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti, in sicer najkasneje do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti.

Učencu bo posamezni obrok zagotovljen, če bodo starši ali učenec do 8. ure na dan vrnitve v šolo le-to sporočili v tajništvo šole. Če starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti (učitelj).

RAZRED ZAJTRK DOP. MALICA KOSILO POP. MALICA
1. – 4. 0,55 € 0,90 € 2,26 € 0,55
5. – 9. 0,55 € 0,90 € 2,60 € 0,55

opomba: V primeru dviga stroškov živil bomo cene med šolskim letom ustrezno uskladili.

Stroške prehrane starši oz. skrbniki poravnate preko položnic, ki jih šola pošlje po pošti. Rok za plačilo je do 18. v mesecu. V primeru, da strošek za prehrano ne bo poravnan do izdaje naslednje položnice, se po obvestilu staršem prehrana učencu ukine do poravnave dolga.

Vodja šolske prehrane je Sonja Škof.

Dostopnost