Odpoved malice in kosil

Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezne obroke hrane pisno, preko telefona 01 788 78 02, prek sledečega spletnega obrazca ali osebno v tajništvu šole. Posamezni obrok za učenca so dolžni starši odjaviti najkasneje do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti. Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še isti dan pred pričetkom pouka razredniku ali tajništvu šole potrdili njegovo prisotnost pri pouku.

Na področju subvencioniranja šolske prehrane se poenostavlja postopek pridobivanja te pravice. Staršem ne bo več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. 2017 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2017, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2017 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši avgusta 2017 vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oziroma kosilo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2017/2018, mora v mesecu avgustu 2017 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2017 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.